2.000.000 

Thuê cano đi tham quan các đảo ở Nha Trang, chủ động lịch trình cho nhóm gia đình hoặc nhóm của doanh nghiệp.